Mezinárodní chovatelský řád - Japan klub

nazev
nazev
nazev
Přejít na obsah
MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD FCI
 
FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE
FCI Office, Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin, Belgique
tel: +32 71 59.12.38, fax: +32 71 59.22.29, email: info@fci.be
 • Preambule
  Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Intemationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery.
 • Tento chovatelský řád FCI platí bezprostředně pro všechny členské země  FCI jakož i pro smluvní partnery, přičemž chovat se smí jedině s  funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými čistokrevnými psy, kteří  jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru (viz příloha) uznávaném FCI,  a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo smluvním  partnerem FCI.
 • Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní  znaky, typ plemene a povahu typickou pro plemeno, který však nemá žádné  podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví  jeho potomků. Členové a smluvní partneři FCI se nabádají, aby zabránili  přehánění plemenných znaků, jež by mohly ve svém následku nepříznivě  ovlivnit funkční zdraví psů.
 • K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy  charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra,  významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie,  kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjiš1ěná  dysplasie kyčelního kloubu těžkého stupně.
 • Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé  dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále  zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout  zprávu.
 • FCI, členským zemím a smluvním partnerem FCI je při vyhodnocování a  potírání genetických vad k dispozici vědecká komise. Pokud tato komise  vypracuje katalog příslušných opatření, jsou tato opatření na základě  usnesení předsednictva FCI závazná.
 • Za chov odpovídají členské země respektive smluvní partneři FCI Tím se  rozumí řízení chovu, poradenská činnost v chovu a kontroly chovu a  vedení plemenné knihy.
 • Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných  zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či  nedostatku užitkových schopností. Chov musí sloužit cíli zachování a  pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemen.
 • K chovu lze používat pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá  psa do chovu, je zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov  vhodné duševně i tělesně.
 • Chovatel je povinen zajistit kvalitní duševní i fyzické podmínky pro chovná zvířata.
 • Po dobu, kdy je štěně v péči chovatel, je chovatel povinen zajistit  štěněti tělesně i duševně blahodárné prostředí, zaručující jeho řádné  zapojení do společnosti.
 • Je povinností členských zemí a smluvních partneru FCI zpracovat v  souladu s tímto chovatelským řádem vlastní chovatelské řády, ve kterých  budou stanoveny chovatelské cíle. V těchto řádech je třeba přiměřeně  zohlednit užitkové vlastnosti specifické pro jednotlivá plemena.
 • Komerčním obchodníkům se psy a komerčním chovatelům psů se chov ve členské zemi FCI nebo v zemi smluvního partnera nedovoluje.
 • Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen jsou upravena  zásadně národním právem, řády národních svazů a jejich chovatelských  klubů a spolků příslušných plemen a soukromými ujednáními. Kde takováto  ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád FCI.
 • Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje před  každým zamýšleným krytím sjednat si písemně vzájemné dohody a zvláště ve  věci finančních závazků sjednat jasné podmínky.
 • Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je  tedy nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným  průkazem o registraci a původu psa.
 • Držitelem chovného psa je buď majitel chovného psa, nebo ta osoba,  která je majitelem oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen.
 • Doprava a strava feny
  Vlastníkovi chovné feny se doporučuje, aby fenu přivezl ke psovi  osobně nebo tím pověřil důvěryhodnou osobu. Pokud zůstává fena několik  dní u držitele psa, veškeré náklady s tím spojené, jako krmení,  ubytování, případná veterinární ošetření, popř. i škody, které by fena v  odchovném zařízení nebo bytě držitele psa způsobila jsou k tíži  majitele feny. Dopravu feny zpět rovněž hradí majitel feny.
 • Povinné ručení
  Se zřetelem na zákonná ustanovení v různých zemích platí ve smyslu  tohoto ustanovení jako ručitel zvířete za škody způsobené třetím osobám  ta osoba, která zvířeti v době škody poskytuje pobyt a zaopatření.  Příslušný majitel nebo držitel chovného psa se zavazují tuto okolnost  vzít v úvahu při uzavření osobního povinného ručení.
 • Smrt feny
  V případě úhynu feny během jejího pobytu u držitele krycího psa, nechá  tento na své výlohy zjistit příčinu úhynu veterinárním lékařem.  Majiteli feny podá zprávu o smrti feny co nejrychleji a udá příčinu  úhynu. Pokud si majitel přeje vidět mrtvou fenu, musí k tomu dostat  příležitost. Pokud smrt nastala zjevně zaviněním držitele psa, je tento  povinen uhradit majiteli feny škodu. Pokud nemá držitel psa zavinění na  úhynu feny, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa všechny výlohy,  které mu s úhynem feny vznikly.
 • Volba krycího psa
  Držitel chovného psa se zavazuje, že fenu nepřipustí jiným než  předpokládaným psem. Pokud pes nekryje, smí být fena připuštěna jiným  psem jen se svolením majitele feny. V žádném případě není povoleno  připustit během jednoho hárání fenu dvěma nebo více psy.
 • Chybné krytí
  Při nezamýšleném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa, který  má fenu ve své péči, povinen nahlásit tuto skutečnost majiteli feny a je  povinen uhradit všechny výlohy vzniklé v souvislosti s nechtěným  krytím. Po nezamýšleném krytí nepředpokládaným psem není další krytí  dohodnutým psem dovoleno. Držitel chovného psa nemůže v takovém případě  vznášet proti majiteli feny žádné nároky.
 • Potvrzení krytí
  Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením  potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem  krytí. Pokud plemenná kniha té které země předepisuje určité formuláře,  ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře  obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu. Toto  potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat:
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny
 • jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa
 • jméno a adresu majitele feny v době krytí eventuálně datum získání feny
 • místo a datum uskutečněného krytí
 • podpisy držitele psa a majitele feny
 • pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou  fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu  psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny  bezplatně.
 • Náhrada za krytí
  Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po  zaplacení smluvené náhrady za krytí. Zadržení feny jako zástavy je  zakázáno.
 • Pokud dohodnutý pes z nějakého důvodu nekryje, nebo fena není ke krytí  ochotna, takže ke krytí nedošlo, má majitel psa přesto právo na úhradu  nákladů podle bodu 2, ne však na částku smluvenou za krytí.
 • Mimo dohodnuté částky nemá majitel psa žádné právo požadovat na  majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání  štěněte. Pokud je však přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za  krytí, je třeba tuto dohodu písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém  ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:
 • doba výběru štěněte majitelem psa
 • doba odevzdání štěněte majiteli psa
 • doba, do které si majitel psa musí štěně vybrat (po jejímž uplynutí právo na výběr štěněte zaniká)
 • doba, do které majitel psa musí štěně převzít (po jejímž uplynutí právo na převzetí štěněte zaniká)
 • ustanovení týkající se výloh na dopravu
 • zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo  jen jediné štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne
 • Nezabřeznutí feny
  Po správně provedeném krytí se poskytnutý výkon psa považuje za  dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za krytí.  Tím se neposkytuje záruka zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele  psa, zda v případě nezabřeznutí feny poskytne příští krytí bezplatně,  nebo část peněz za krytí vrátí. Takové ujednání musí být před krytím  písemně uvedeno ve smlouvě o krytí.
  Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, změnou jeho majitele, nebo úhynem feny.
  Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu psa), že pes byl v době krytí  neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí.
 • Umělé oplodnění
  Umělé oplodnění není dovoleno provádět u psů, kteří se předtím  nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimky (jestliže pes nebo fena se  dosud nereprodukovali přirozeně) mohou být učiněny národními  chovatelskými kluby v určitých případech. U umělého oplodnění feny musí  zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy,  ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma  psa, pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel eventuálně držitel  psa poskytnout majiteli feny zdarma informace, uvedené pod bodem 7  písmeno a. - g.
  Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k  tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje  plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto  osvědčení musí být uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno a číslo  zápisu plemenné knihy feny, a jméno a adresa majitele feny.
  Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno je povinen majiteli feny  vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.
 • Postoupení práva k chovu - smlouva o nájmu
  Jako chovatel vrhu vystupuje zpravidla majitel feny v době krytí.  Právo k chovnému využití feny nebo psa může být smluvně postoupeno třetí  osobě. Postoupení práva chovu musí být v každém případě provedeno  písemně a to před předpokládaným krytím. Písemné postoupení práva chovu  se musí včas hlásit příslušnému správci plemenné knihy, případně také  chovatelskému klubu příslušného plemene. Musí být přiloženo i k žádosti o  zápis vrhu. Postoupení práva chovu musí zřetelně popisovat všechna  práva a povinnosti obou smluvních stran.
  Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, se ve smyslu tohoto  řádu považuje po dobu od krytí do odstavu štěňat za majitele feny.
 • Podklady
  Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy  o původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv  výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou  čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané FCl. Štěňata  se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se  vystavuje výstupní osvědčení o původu.
 • Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o  původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech zapsaného psa.
 • Zápis štěňat do plemenné knihy
  Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí při převodu vlastnictví březí feny  nový majitel automaticky za chovatele nastávajícího vrhu.
 • Každý pes, který byl odchován a zapsán v členské zemi FCI nebo v zemi  smluvního partnera musí být opatřen trvalým a nezfalšovatelným  označením; toto označení se uvede do průkazu o původu psa.
  Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny  trvalé bydliště (résidence habituelle), a na jeho chovatelskou stanici. V  případě nemožnosti právního určení trvalého bydliště, má majitel feny  právo na vrh a zápis vrhu v zemi, kde pobývá v době krytí, za  předpokladu splnění následujících požadavků:
 • Majitel musí splnit chovné požadavky chovatelského klubu v zemi, kde  pobývá v době krytí. Majitel musí předložit osvědčení vydané příslušným  místním úřadem v místě pobytu, osvědčující nepřerušenou délku pobytu v  zemi po dobu alespoň 6 měsíců.
 • Po splnění výše uvedených požadavků zapíše chovatelský klub v zemi,  kde majitel pobývá v době krytí, vrh na svém území do své plemenné  knihy, vydá štěňatům průkazy o původu s uvedením chovné stanice majitele  a jeho adresou pobytu.
 • Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v  zemi, jež nevede plemennou knihu uznávanou FCI. Takový chovatel smí  nechat vrh zapsat v zemi, která vede plemennou knihu uznanou FCI.
 • Všechny vrhy se zapisují úplné; to znamená, že se zapisují všechna  štěňata, která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis  vrhu.
 • Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se vystavují pouze  pro přesně stanovené původy, Pro jeden vrh se fena připouští jediným  psem. V případě jakýchkoliv odchylek jsou chovate1ské kluby povinny na  náklady chovatele stanovit původ pomocí rozboru DNA.
 • Chovatelské řády členských zemí a smluvních partneru mohou překračovat  ve svých požadavcích požadavky FCI, nesmějí obsahovat žádná ustanovení,  která by byla v rozporu s Mezinárodním chovatelským řádem FCL.
 • Závěr
  Tento Mezinárodní chovatelský řád FCI z roku 1979 nahrazuje  Mezinárodní chovatelský řád z Monaka z roku 1934. V případě rozporů v  názorech na právní výklad textu je rozhodující německá verze tohoto  dokumentu.
Schváleno na Valném shromáždění FCI 11. a 12. června, 1979 v Berou.
Překlad kontrolován právní komisí ve Winterthuru 22. ledna 1990.
Text uvedený tučným písmem byl schválen Předsednictvem (FCI) v Římě v říjnu 2006. Novela je platná od 1. 1. 2007.
Japan klub ČR
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
eukanuba-logo
Copyright Japan klub © 2020 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah